T.C.

GİRESUN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İ L A N

 

                 Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince;

                Giresun Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının 03/10/2016 tarihli kararı ile 2017 takvim yılıiçin; Tıklayınız...

                 Giresun ve Şebinkarahisar Merkez ile Mülhakat Adliyeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerince, İngilizce, Almanca, Fransızca,

Arapça, Flamenkçe, Gürcüce, Rusca, Kürtçe, Farsça, Osmanlıca ve İşaret Dili alanlarında tercümana ihtiyaç duyulduğu bildirilmiş olup,

 

LİSTEYE KABUL ŞARTLARI;

 

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b)Başvuru tarihinde fiili ehliyete sahip olması,

c)En az ilkokul mezunu olması,

d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

e)Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar,12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer

alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas veya

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarındanhükümlü olmaması, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

karar verilmemiş olması,

d)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

e)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

f)Başka bir komisyonun listesinekayıtlı olmaması,

 

BAŞVURU USULÜ:

a) Tercüman listelerine kaydolmak isteyenlerin her yıl 15-30 Ekim tarihleri arasında Komisyona veya Komisyona gönderilmek üzere mahalli

Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

b) Başvurular, Komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışan kurum ve

kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

c) Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

a) T.C kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca

onaylanmış örneği, böyle bir belgenin bulunmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak

beyanı,

Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

d)İki adet vesikalık fotoğraf,

e)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

f) Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 15-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Giresun Adli Yargı Adalet

Komisyonu Başkanlığına ya da Komisyona gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle başvurması, bu tarihten

sonra komisyona ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı, bilirkişi listesine kabul edilenlerin listesinin yemin tarihinden

öncewww.giresun.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacağı, listeye kabul edilenlerin yemin için09/12/2016 tarihinde saat 16:00 da

Giresun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.03/10/2016

 

 

 

         Mehmet DEMİR        Ozan KAYA      Mahmut KOCACIK      Didar DUMAN                                                                                                       

       Başkan95108            Üye 40775        Üye 165865                          Z.Katibi 104481 

 

Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.